Witamina D - witamina słońca

Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mięśni
oraz układu odpornościowego.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony internetowej sloncewpigulce.pl

Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 252.071.200,00 zł (dalej:”Takeda”), jako administrator danych osobowych, działa z poszanowaniem ochrony prywatności, podejmując starania w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami. Odwiedzając tę stronę akceptujecie Państwo i wyrażacie zgodę na warunki opisane niniejszą Polityką Prywatności

Dane osobowe gromadzone przez Takeda i ich źródło
Kiedy odwiedzacie Państwo strony internetowe Takeda, następujące dane mogą zostać pobrane automatycznie:

  • Informacje techniczne, w tym adres IP, używany do połączenia komputera z Internetem, informacje logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
  • Informacje dotyczące wizyty na stronie, w tym adres witryny, z której użytkownik przeniósł się na stronę Takeda (adres URL). (łącznie z datą i czasem), czas reakcji strony internetowej, błędy pobierania, czas trwania wizyty na poszczególnych stronach i podstronach, informacje o sposobie korzystaniu ze strony (takie jak przewijanie strony, liczba kliknięć, użycie prawego przycisku myszy /mouse-over/) oraz metody wykorzystane do przejścia do innych stron.

Takeda może również współpracować ze stronami trzecimi (takimi jak np. partnerzy biznesowi, podwykonawcy usług technicznych, sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych i informacji) i od nich także może otrzymywać informacje o użytkownikach stron internetowych.

Takeda gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również te dane osobowe, które Państwo dobrowolnie udostępnicie poprzez stronę internetową, w tym:

  • Imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres i inne informacje kontaktowe, w tym adres(y) poczty elektronicznej i numer(y) telefonu(ów).
  • Informacje, które Państwo podacie o sobie lub innych, w celu opisania swojego zapytania. Prosimy o nie przekazywanie żadnych danych osobowych ani wrażliwych danych osobowych pacjentów, umożliwiających ich identyfikację, chyba że pacjenci wyrażą na to wyraźną zgodę.

Podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, Takeda poinformuje, czy ich podanie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Decyzja o nieudostępnianiu niektórych informacji może wpłynąć na możliwość korzystania przez Państwa ze wszystkich funkcjonalności lub uniemożliwić Takeda świadczenie wybranych usług.

W jaki sposób Takeda wykorzystuje dane osobowe
Takeda przetwarza uzyskane dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

  • Przekazanie informacji i świadczenie usług, zgodnie ze zgłoszonym przez użytkownika zapotrzebowaniem, na przykład informacje o produkcie Takeda;
  • Zgłaszanie i monitorowanie danych o działaniach niepożądanych leków, zgłoszonych poprzez tę stronę internetową;
  • Przekazanie informacji, świadczenie usług i/lub przekazanie materiałów, drogą telefoniczną, pocztą, pocztą elektroniczną i/lub osobiście, zgodnie ze zgłoszonymi przez użytkownika preferencjami;

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Takeda przetwarza dane osobowe w oparciu o przynajmniej jedną z poniższych podstaw:

  • Zgoda - w niektórych przypadkach Takeda może prosić o zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, możecie ją wycofać w każdej chwili, kontaktując się z Takeda, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  • Obowiązek prawny – w niektórych przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub w celu wykonania umowy, która Państwa dotyczy. Ograniczenie lub zaprzestanie takiego przetwarzanie może nie być możliwe lub rezygnacja może mieć wpływ na wywiązywanie się Takeda z podjętych wobec Państwa zobowiązań.
  • Prawnie uzasadniony interes administratora - w niektórych przypadkach Takeda może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes.  Możecie Państwo zażądać ograniczenia lub zaprzestania takiego przetwarzania kontaktując się z Takeda, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”.

Komu Takeda może udostępniać dane osobowe

Takeda może udostępniać dane osobowe w ramach grupy spółek Takeda (rozumianej jako jej podmioty zależne/stowarzyszone, główną spółkę holdingową (spółkę dominującą) oraz podmioty zależne/stowarzyszone spółki dominującej), jeśli jest to konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem Takeda lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi (np. bezpieczeństwo leku/pacjenta).

Takeda może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Takeda, m.in. takie jak przekazywanie informacji i świadczenie usług reklamowych i marketingowych, podmiotom wspierającym Takeda w udoskonalaniu i optymalizacji stron internetowych, zajmującym się analizą danych i dostarczaniem usług z tego obszaru.

Takeda zawiera stosowne umowy z w/w usługodawcami, które zabraniają im wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu świadczenia usług objętych umową w imieniu lub na rzecz Takeda lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Takeda zastrzega sobie prawo do udostępnienia Państwa danych osobowych w przypadku sprzedaży, licencjonowania lub przeniesienia całości lub dowolnej części swojej działalności lub majątku. W przypadku takiej sprzedaży, leasingu (licencjonowania) lub przeniesienia, Takeda dołoży racjonalnych starań, aby ukierunkować przejmującego na wykorzystanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Takeda nie udostępnia żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych ani promocyjnych dotyczących ich własnych produktów lub usług.

Jeśli będzie to konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego, Takeda ujawni Państwa dane osobowe instytucjom państwowym, organom kontrolnym i/lub sądom.

Niektóre spółki należące do grupy Takeda i/lub usługodawcy mogą mieć siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), których przepisy prawne mogą nie gwarantować takiej samej ochrony Państwa danych osobowych. Takeda zapewni, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w związku z takimi transferami. 

W jaki sposób Takeda chroni dane osobowe

Takeda podejmie wszelkie racjonalne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takeda dołoży wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, niemniej nie możemy zagwarantować, że nie nastąpi ich utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana, a każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet.

Jak długo Takeda przechowuje dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów i prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, które jednakże mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz użyć jednego z wyżej wymienionych praw, skorzystaj z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych do lokalnego urzędu ochrony danych.

Możecie Państwo wnioskować do Takeda o nieprzetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Takeda zazwyczaj informuje (przed zgromadzeniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do takich celów lub o zamiarze ich przekazania jakiejkolwiek stronie trzeciej do takich celów. Możecie Państwo skorzystać z prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, informując Takeda w dowolnym momencie, o rezygnacji/odmowie otrzymywania informacji marketingowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z tego prawa, należy użyć funkcji „anuluj subskrypcję” w odpowiednich komunikatach lub skontaktować się z nami bezpośrednio, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”. 

Inne ważne informacje

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Opisane w niniejszej Polityce zasady prywatności nie dotyczą tych stron. Przypominamy o konieczności zapoznania się z sekcją dotyczącą regulacji prawnych i polityki prywatności każdej witryny, do której macie Państwo dostęp.

 

Google Analytics

Takeda korzysta z Google Analytics, które jest sieciowym narzędziem analitycznym ułatwiającym właścicielom stron internetowych zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z ich strony. Klienci Google Analytics mogą zapoznać się z różnymi raportami na temat interakcji użytkowników z ich stroną internetową, dzięki czemu mogą ją poprawić. Google Analytics zbiera informacje anonimowo. Przedstawia tendencje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej, nie identyfikując poszczególnych odwiedzających.

Pliki cookie Google Analytics

Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pierwszej kategorii do śledzenia interakcji odwiedzających z daną stroną internetową. Pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania informacji, takich jak czas obecnej wizyty, informacja o tym, czy odwiedzający był wcześniej na danej stronie i jaka strona skierowała odwiedzającego na tę stronę internetową. Przeglądarki nie udostępniają własnych plików cookies pomiędzy domenami.

Korzystanie z adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisywany jest unikalny numer, znany jako adres protokołu internetowego (IP). Ponieważ cyfry te są zwykle przypisywane blokom krajowym, adres IP może być często używany do identyfikacji kraju, stanu i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Narzędzie Google Analytics zbiera adresy IP odwiedzających stronę internetową, aby zapewnić właścicielom stron informacje o tym, skąd pochodzą ich użytkownicy. Metoda ta znana jest jako geolokalizacja IP.

Google Analytics nie podaje informacji o faktycznym adresie IP klientom Google Analytics. Ponadto, korzystając z metody znanej jako maskowanie IP, właściciele stron internetowych, którzy korzystają z Google Analytics, mogą nakazać Google Analytics używanie do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie całego adresu IP. Niezależnie od tego, czy właściciele stron internetowych korzystają z Google Analytics, mają oni dostęp do adresów IP użytkowników ich strony.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje na rachunku albo inne dane, które można w uzasadniony sposób powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z Google Analytics (Terms of Service), których muszą przestrzegać wszyscy klienci Google Analytics, zabraniają śledzenia lub gromadzenia tych informacji za pomocą Google Analytics lub kojarzenia danych osobowych z informacjami pochodzącymi z analizy internetowej.

Korzystanie z danych analitycznych przez Google

Właściciele stron internetowych korzystający z Google Analytics mają kontrolę nad danymi, z których Google może korzystać. Mogą zdecydować, czy chcą, aby Google korzystało z tych danych, dzięki opcji udostępniania danych Google Analytics. Gdy zostanie udzielone takie zezwolenie, dane są wykorzystywane do doskonalenia produktów i usług Google. Właściciele stron internetowych mogą w każdej chwili zmienić te opcje.

Browser Opt-out

- przeglądarka internetowa z wtyczką blokującą


Aby zapewnić użytkownikom strony internetowej większy wybór sposobu gromadzenia ich danych przez Google Analytics, Google opracował wtyczkę do przeglądarki blokującą Google Analytics. Wtyczka komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie na stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Wtyczka do przeglądarki blokująca Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania informacji do samej strony internetowej ani do innych usług analiz internetowych.

Więcej informacji na temat wtyczki do przeglądarki blokującej Google Analytics znajdziesz tutaj

Kontakt

Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, zadania pytań lub złożenia skargi, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Takeda. Takeda podejmie odpowiednie kroki w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków i skarg. Takeda udzieli odpowiedzi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych.

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:  Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

adres e-mail: dataprivacy@takeda.com

Ważne informacje

Urząd ochrony danych osobowych w Polsce jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do prywatności lub złożyć skargę w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z nami należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 04 02 2019r.

Oceń artykuł:
Jeszcze nie oceniano

Kontakt

vitabuerd3@takeda.pl +48 22 608 13 00
+48 22 608 13 01
+ 48 22 608 13 03 Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia zdarzenia niepożądanego to:
• Dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko lub inicjały, nr telefonu lub adres mailowy)
• Dane pacjenta (inicjały, wiek, płeć)
• Nazwa leku lub substancji czynnej
• Przynajmniej jedno działanie/zdarzenie niepożądane”

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: +48 735 227 575

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.
Minimum informacji potrzebnych do zgłoszenia reklamacji jakościowej to:
• Nazwa i moc produktu
• Numer serii
• Data wykrycia i opis wady jakościowej
• Ilość opakowań, których dotyczy zgłoszenie
• Dane kontaktowe osoby/ firmy zgłaszającej reklamacje”

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.